ចំណុចពិសេស

សមត្ថភាពភាសាជប៉ុនខ្ពស់

ដោយមានការណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលសំបូរទៅដោយបទពិសោធន៍ខ្ពស់។ហើយក៏មានបង្រៀនភាសាបច្ចេកទេសដែលអាចប្រើក្នុងការថែទាំផងដែរ។

បច្ចេកទេសថែទាំចាស់ជរារបស់ជប៉ុន

បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងនាមជាអ្នកឯកទេសថែទាំដោយប្រើវិធីសាស្រ្តនិងឯកសាររបស់វិទ្យាស្ថានផ្ទាល់ដោយទទួលបានការណែនាំពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យជនជាតិជប៉ុនដែលមានជំនាញថែទាំចាស់ជរាផ្ទាល់។

កម្មសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសថែទាំចាស់ជរា

អាចចុះកម្មសិក្សាជាអ្នកជំនាញថែទាំចាស់ជរានៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាកម្មសិក្សាការីបានរហូតដល់រយៈពេល៥ឆ្នាំ។ ហើយការចុះកម្មសិក្សានេះគិតជាពិន្ទុចាំបាច់នៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន។

កាលវិភាគតំណាង។កាលវិភាគនឹងមានការប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ។