ការព្យាករណ៍នាថ្ងៃអនាគតនិងការផ្លាស់ប្ដូរសមាមាត្រ

ការព្យាករណ៍នាថ្ងៃអនាគតនិងការផ្លាស់ប្ដូរសមាមាត្រអាយុចាប់

ពី៦០ឆ្នាំឡើងទៅនៃប្រជាជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន

ការព្យាករណ៍នាថ្ងៃអនាគតនិងការផ្លាស់ប្ដូរសមាមាត្រអាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំ

ឡើងទៅនៃប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុន

ការប្រៀបធៀបសមាមាត្រប្រជាជនអាយុ៦០ឆ្នាំឡើងទៅនៃប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ១៩៥០

ដល់ឆ្នាំ២០១៨ទៅនឹងប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨ដល់ឆ្នាំ២១០០