បញ្ហានិងស្ថានភាពថែទាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ន

ការថយចុះអត្រាកំណើត និង បញ្ហាចាស់ជរា

ដោយអត្រាកំណើតថយចុះនិងមធ្យមភាគនៃអាយុកើនឡើងការថយចុះអត្រាកំណើតនិងបញ្ហាចាស់ជរាចេះតែបន្តកើតឡើងមនុស្សចាស់ដែលត្រូវការការថែទាំក៏កាន់តែកើនឡើងផងដែរចំណែកឯមនុស្សវ័យក្មេងដែលជាធនធានថែទាំវិញកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្តាប់។

・មនុស្សចាស់ថែទាំមនុស្សចាស់・មនុស្សវង្វេងស្មារតីថែទាំមនុស្សវង្វេងស្មារតី

ដោយសារតែមនុស្សចាស់ជរាកើនឡើងនឹងខ្វះខាតធនធានមនុស្សសំរាប់ថែទាំធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់ថែទាំមនុស្សចាស់និងមនុស្សវង្វេងស្មារតីថែទាំមនុស្សវង្វេងស្មារតីមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។

・មនុស្សចាស់ថែទាំមនុស្សចាស់・មនុស្សវង្វេងស្មារតីថែទាំមនុស្សវង្វេងស្មារតី

បញ្ហា២០២៥

បើស្ថានភាពខាងលើនៅតែបន្តឆ្នាំ២០២៥នឹងប្រែកា្លយជាសង្គមមនុស្សចាស់ជរាយ៉ាងអស្ចារ្យដោយមនុស្សចាស់អាយុ៦៥ឆ្នាំមានចំនួន១ភាគ៣មនុស្សចាស់ជរាអាយុ៧៥ឆ្នាំមានចំនួន១ភាគ៥និងមនុស្សវង្វេងស្មារតីដែលត្រូវការអ្នកថែទាំចាំបាច់មានចំនួន១ភាគ១០នៃចំនួនប្រជាជនសរុប

ធនធានមនុស្សថែទាំដែលចាំបាច់នៅឆ្នាំ២០២៥មានចំនួន២៥៣ម៉ឺននាក់ ចំណែករង្វាស់ផ្គត់ផ្គង់គឺមានត្រឹមតែ២១៥.២ម៉ឺននាក់ ដូច្នេះហើយធនធានមនុស្សថែទាំដែលនៅខ្វះខាតគឺប្រហែល៣៨ម៉ឺននាក់ទៀត។