• ជម្រុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែល
 • បង្រៀននូវជំនាញ
 • ថែទាំចាស់ជរាដែលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោក

ថ្លៃសិក្សា និង ស្ថាប័នប្រាក់ជំនួយ

 • តម្លៃសិក្សា

  ឆ្នាំទី១ ៣០០០ដុល្លារ ឆ្នាំទី២ ២០០០ដុល្លារ

 • លក្ខខណ្ឌទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

  សមត្ថភាពភាសាជប៉ុនចាប់ពីកម្រិត N3 ឡើងទៅ

  អ្នកដែលទទូលបានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសថែទាំ

 • ប្រាក់រង្វាន់

  ទទួលបាន N3 ក្នុងឆ្នាំទី១ ទទួលបានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសថែទាំចាស់ជរា និង អ្នកដែលទទួលបានសម្រេចថាបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននោះវិទ្យាស្ថាននឹងផ្ដល់រង្វាន់១៥០០ដុល្លារ។

 • កម្មសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសថែទាំចាស់ជរា

  ផ្អែកលើបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តន៍ការងារជាក់ស្ដែងនៅមណ្ឌលថែទាំចាស់ជរាក្នុងនាមជាអ្នកថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន វាបានក្លាយជាចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងដែលអាចបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនបាន។

 • ស្ថាប័នអាហារូបករណ៍

  នៅពេលចូលសិក្សាសម្រាប់អ្នកដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាង ក្រោមនិងអាចទទូលបានជំនួយថ្លៃសិក្សាពីវិទ្យាស្ថាន។

  • សំរាប់អ្នកដែលបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌចូលសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាននឹងអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបាន(កម្មសិក្សា)។
  • **ចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយៈ ចំនួន ៥០០០ដុល្លារ
   #ប្រែប្រូលតាមឆ្នាំ។
#ព័ត៌មានលំអិតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនង(អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងមាននៅក្របខាងក្រោយ)

ស្ថាប័នអាហារូបករណ៍

ថ្លៃសិក្សាគឺសិក្សាជាទូទៅត្រូវចំណាយទាំងឆ្នាំទី១និងឆ្នាំទី២ គឺ៥០០០ដុល្លារ។ប៉ុន្តែដោយសារខាងវិទ្យាស្ថានបានរៀបចំទុកជាស្រេចនូវប្រាក់អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតដូច្នេះនិស្សិតមិនចាំបាច់ចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សានោះទេ។និស្សិតដែលអាចទទួលបាននូវប្រាក់អាហារូបករណ៍បានលុះត្រាតែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះបាន

 • និស្សិតដែលបំពេញបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃការចូលសិក្សាតាមការទាមទាររបស់វិទ្យាស្ថាន(ការប្រលងចូលជាដើម)
 • និស្សិតដែលអាចទៅធ្វើការផ្នែកបុគ្គលិកជំនាញថែទាំចាស់ជរាបាននៅប្រទេសជប៉ុន

ខាងវិទ្យាស្ថានក៏បានរៀបចំនូវប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ថ្លៃធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់និស្សិតដែលខ្វះខាតផងដែរ។
(សងត្រលប់មកវិញពេលធ្វើការនៅជប៉ុន)

ករណីពិសេស

សម្រាប់និស្សិតដែលអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌពិសេសដូចខាងក្រោមនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សំរាប់ថ្លៃធ្វើដំណើរ១៥០០ដុល្លារ។

 • និសិ្សតដែលទទួលបាននូវសញ្ញាបត្រភាសាជប៉ុនកម្រិតN3ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ
 • និស្សិតដែលអាចទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកថែទាំចាស់ជរាពីវិទ្យាស្ថានក្នុងកំឡុងពេលសិក្សារយៈពេល១ឆ្នាំ។

នៅក្នុងករណីពិសេសនេះខាងវិទ្យាស្ថានបានធ្វើការរ៉ាប់រងនូវថ្លៃធ្វើដំណើរទាំងស្រុងតែម្ដង។
(និស្សិតមិនចាំបាច់ធ្វើការសងមកកាន់វិទ្យាស្ថានវិញនោះទេ)